תקנון

  1. כללי

1.1 תקנון זה מסדיר את היחסים בין כל גורם אשר עושה שימוש באתר של חברת פרץ נירוסטה בע"מ אשר כתובתו WWW.PNIROSTA.COM  (להלן: "המשתמש", "האתר".

ו- "החברה", בהתאמה) לבין החברה.

1.2 הזכות לעשות שימוש כלשהו באתר על ידי המשתמש הינו בהתאם ובכפוף לכל הוראות תקנון זה המפורטים להלן.
כניסת המשתמש אל האתר, או שהותו באתר, תיחשב הסכמה מצידו לתנאי הוראות תקנון זה, ללא כל הגבלה או התניה שהיא ביחס לאמור בו, והוא מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
אם המשתמש אינו מסכים להוראות תקנון זה, כלשונן, הינו מתבקש לחדול מלעשות כל שימוש באתר, לרבות גלישה, רכישה וכו'.

1.3 החברה יכולה לשנות את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, לפיכך על כל משתמש באתר להתעדכן ולבחון האם נעשו שינויים בתקנון זה טרם ביצוע כל פעולה בו ומעת לעת.
למשתמש אין ולא יהיו טענות כלשהן כלפי החברה בקשר ו/או בגין שינוי מחירים ו/או עדכון האתר, ו/או בנוסף לאחר רכישת מוצר.

1.4 מודגש, למען הסר כל ספק כי ככל שיהיה ו/או יוצע באתר מוצר או שירות (לרבות מבצעים של החברה וכיו"ב) אשר לגביו יחולו תנאים ספציפיים אותם תסדיר החברה, תנאים ספציפיים אלה יחולו בנוסף על תנאי תקנון זה ועל גורם המבקש את השירות האמור יהיה לעמוד הן בתנאי השרות הספציפי והן בהוראות תקנון זה.

1.5 על משתמש לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ובדרך שאינה מנוגדת להוראות כל דין.

1.6 המשתמש מתחייב לא לעשות כל שינוי באתר, לרבות בעיצוב האתר ו/או בתכנים בו וכיו"ב.

1.7 האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם נקבה, ולהיפך, וכן האמור בלשון יחיד משמעו גם רבים, ולהיפך.

  1. תוכן האתר

2.1 החברה משתדלת כי כל המידע ו/או התוכן בו, לרבות:
תמונות, תצלומים, וידאו אודיו, צילומים, הדמיות, מלל, מאמרים, הצעות, תוכניות, דגמים, מוצרים, עיצובים, חזות וכיו"ב, המופיע באתר (להלן: "תוכן") יהיה עדכני ושלם.
יחד עם זאת החברה אינה אחראית לעדכניות התוכן הניתן באתר והתאמתו לצרכי המשתמש, וכן אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל החברה או מי מהאתרים אליהם מצויים קישורים באתר.
החברה לא תישא באחריות כלשהי בעניין האתר, לרבות ביחס לתוכן בו שלא יהיה מדויק ו/או נכון ו/או במקרה בו יהיה טעות בתוכן ו/או השמטה של תוכן.

2.2 המידע הכלול באתר הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או לרכישת שרות כלשהו, ועל כן מצהיר המשתמש

כי כל הסתמכותו על האתר, לרבות תוכנו, נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו.
על המשתמש יהיה לעשות את בדיקותיו בעצמו והוא יהיה מנוע מלטעון כנגד החברה.

בדבר הסתמכותו על האמור בתוכן.

2.3 כל תוכן ויזואלי המוצג באתר, לרבות תצלומים, תמונות, וידאו אודיו, עיצובים, דגמים, חזות וכיו"ב, של מוצרים הינם אך לצורכי המחשה.

2.4 המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה, בכפוף לאמור לעיל, בסניף החברה ו/או בכל מקום אחר שתציין החברה, והם ימכרו עד גמר המלאי או עד למועד אחר מוקדם יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה.
יחד עם זאת, מובהר בזה כי החברה אינה מתחייבת שמוצרים שמוצגים באתר יהיו זמינים בסניפי החברה או בחלק מהם, וכי האמור לעיל יחול הן ביחס למוצר עצמו והן ביחס לסוגו של המוצר, צבעיו וכיו"ב.
משתמש המעוניין במוצר ספציפי, אותו ראה באתר, יצור קשר עם החברה ולברר אם מוצר כאמור נמכר במי מסניפיה.

2.5 החברה מפרסמת מעת לעת באתר מידע אודות מבצעים שונים.
החברה שומרת על זכותה להפסיק מבצעים אלה, או לשנות את תנאיהם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

2.6 חל איסור על משתמש להעביר ו/או להפיץ כל תוכן הכלול באתר, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

  1. זכויות יוצרים

3.1 האתר וכן כל הכלול בו, לרבות:
התוכן, צילומים, דגמים, מוצרים, תרשימים, תמונות, מפות, מאמרים, קטעי אודיו, מלל, גרפיקה, שמות מותג, סימני מסחר, וכיו"ב, מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל וכן על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לרבות אמנות בינ"ל, והינם קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר אישרו לחברה לעשות בהם שימוש.
על המשתמש נאסר לעשות כל שימוש העלול להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהם של החברה ו/או של צדדים שלישיים, כאמור, לרבות אך לא רק העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה וכיו"ב ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

3.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזה כי שם המותג "פרץ נירוסטה בע"מ/ PERETZ", לוגו החברה ושאר סימני המסחר שלה הינם קניינה הבלעדי של החברה וחל איסור על המשתמש  לעשות בהם כל שימוש שהוא ללא אישור החברה מראש ובכתב.

  1. משתמש רשום

4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים ו/או לאזורים מסוימים באתר תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר פרטים שידרשו ממנו.

על ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש").

4.2 על משתמש המעוניין בחשבון משתמש לפתוח חשבון משתמש ולמלא בו את הפרטים שידרשו על ידי החברה לצורך האמור (להלן: "משתמש רשום"). המשתמש הרשום.

מתחייב למלא, כאמור בסעיף זה, אך ורק פרטים נכונים שידרשו על ידי החברה בחשבון המשתמש וכי יפתח חשבון משתמש אך עבור עצמו.

4.3 החברה לא תהיה אחראית לכל מקרה בו המידע שהועלה על ידי המשתמש בחשבון המשתמש, לרבות סיסמאות, נתונים, קבצים, תוכניות וכיו"ב, ייחשף על ידי גורם כלשהו.

כתוצאה מחדירה של גורם כאמור ושליפתו את המידע האמור ולמשתמש הרשום לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין האמור.

4.4 משתמש רשום מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה בו התעורר אצלו חשד סביר כי נעשה שימוש בחשבון המשתמש שלו שלא כדין, או על ידי כל גורם אחר מלבדו.

4.5  המשתמש נותן בזה את הסכמתו כי החברה תשלח לו עדכונים ופרסומים שונים, לרבות פרסומי מבצעים וכיו"ב, באמצעות הדואר האלקטרוני, בהודעות SMS , או בכל מדיה אשר תבחר החברה.

4.6 החברה עושה שימוש במידע הנוגע לגולשים באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הנגישה למשתמשים המפורסמת באתר.
מדיניות הפרטיות של האתר הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ומשתמש השוהה באתר, או עושה בו שימוש מקבל על עצמו את תנאיה.

  1. אחריות

5.1 האתר, לרבות כל תוכן המצוי בו, עומד לרשות הציבור ולמשתמש במצבו כפי שהוא (As is) ובכפוף לזמינות האתר ותקינותו.

5.2 החברה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או אבדן ו/או הפסד בגין ו/או בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בו, לרבות ביחס לשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, מצב מידע ו/או קבצים שהעלה המשתמש ושנתקבלו אצל החברה, לרבות במקרה של מחיקתם ו/או איבודם על ידי החברה, הסתמכות על תוכן המופיע באתר, אי זמינות האתר, אי גישה אל האתר, הפרעות באתר ו/או תקינותו.

5.3 המשתמש מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בהסתמכו על איזה מתכני האתר.
החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר ו/או בקשר להתאמת האתר לצרכי המשתמש.

5.4 החברה לא תהיה אחראית בגין וירוסים ו/או קלקולים שיגרמו למחשב המשתמש ו/או לתוכנת המשתמש, במישרין ובעקיפין, כתוצאה משימוש באתר ו/או גלישה בו.

כמו כן, החברה לא תישא באחריות בכל מקרה בו כתוצאה מגלישה באתר יאספו נתוני המשתמש על ידי צד ג' כלשהו ולכל שימוש שיעשה בנתונים כאמור על ידי צד ג'.

5.5 המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם צד ג' אחר מיד עם דרישתם הראשונה בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן.

ו/או פגיעה אשר מקורם, במישרין או בעקיפין, מהפרת הוראות תקנון זה על ידי המשתמש ו/או שמקורם במעשה או מחדל בניגוד להוראות תקנון זה על ידי המשתמש,

לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, והיא פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.
יודגש למען הסר כל ספק כי אין באמור בהוראות.

סעיף זה, כדי לגרוע מאחריותו של המשתמש על פי כל דין ו/או כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לזכות החברה.

  1. העדר אחריות לאתרים אחרים

6.1 יתכן וימצאו  קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות (שניהם ביחד וכל

אחד מהם בנפרד להלן: "אתרים אחרים").

6.2 החברה לא תישא באחריות כלשהי לתכנים המוצגים באתרים האחרים וכן לא לאמור בתוכן הפרסומות שיופיעו באתר החברה.
המשתמש פוטר בזה את החברה מכל אחריות בקשר עם השימוש בקישורים האמורים ובקשר עם הפרסומות המופיעות באתר.
כמו כן, מובהר, כי אין לראות בקיומו של הפנייה לאתר אחר, לרבות בפרסומת

שמופיעה באתר בעניין וכיו"ב, המלצת החברה ביחס לאתר האחר ו/או לחברה הקשורה אליו ו/או למוצרים ו/או שירותים שנמכרים על ידם.
למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לתוכן באתר האחר.

6.3 מוצהר ומוסכם כי לחברה לא יהיה כל אחריות ביחס לתוכן ו/או מידע כלשהו הכלול באתרים האחרים וכי היא אינה אחראית לנכונותו או לאי נכונותו ו/או לתוכנו. השימוש  באתרים האחרים יעשה בהתם לתנאי השימוש בהם ובאחריות המשתמש.

  1. שונות

7.1 כל מידע ו/או פרטים שיעלה משתמש, לרבות משתמש רשום, יחשב כמידע פומבי והמשתמש יחשב כמי שויתר על סודיות בקשר אליהם.

7.2 החברה רשאית למנוע גישה לאתר ממשתמש, לרבות ממשתמש רשום, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.

7.3 החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל, הכל לפי שיקול דעתה, ללא הודעה מוקדמת מצידה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה.

7.4 החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה וזאת מבלי להודיע על כך מראש.
שינוי התקנון יכנס לתוקף החל ממועד פרסומו באתר.

7.5 סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לתוקפם ופרשנותם של תקנון זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים עניינית בתל אביב.

  1. ביטול עסקה

לקוח יקר, אנו בפרץ נירוסטה נצמדים לתקנות החוק בכל הנוגע לביטול עסקה והחזרת מוצר.

8.1 ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר וזאת בנוגע למוצרים שאינם מיוצרים ע"פ מידות לקוח ומוצרים סגורים באריזתם המקורית ללא פגם/שימוש (במידה ונעשה שימוש או פגם ישלם הקונה את הערך היחסי של הפגם או השימוש במוצר ע"פ שיקול דעת החברה וזאת לא על סכום שיעלה משווי המוצר).

8.2 ביטול העסקה יחייב את בעל העסקה בערך של 5% מערך העסקה או 100 שקלים , הנמוך מבינהם.
* בנוסף אם הלקוח ביצע את התשלום באשראי יגבו גם דמי עלות הסליקה מול חברת האשראי.

8.3 בעת ביטול העסקה אין החזר כספי על שירותי ההובלה/סבלות/התקנה של המוצר לבית הלקוח והלקוח ישא בהוצאות ההובלה/סבלות/התקנה כולה.
8.4 הלקוח
זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי:

-ריהוט שהורכב בבית הצרכן.
-טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות,(להלן עבודות נירוסטה שונות ע"פ מידות לקוח).
-ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.
-נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.
כל אלה הינם תקנות לביטול מוצר בחברתנו.
לשאלות,הבהרות,הארות ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל או בטלפון המצויינים בדף הקשר.
9. מבצעים
כל המבצעים המוצגים באתר הינם באחריות פרץ נירוסטה בע"מ והיא רשאית לבטל,לשנות,להאריך כל מבצע ואת פרטיו וללא הודעה מראש.

בברכת גלישה נעימה וכאן תמיד לרשותכם,

פרץ נירוסטה בע"מ-PERETZ.

 

נירוסטה עושים רק אצל המומחים לקבלת הצעת מחיר